Αρχική » ΑΡΤΑ » Αστυνομική Διεύθυνση ‘Αρτας: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αστυνομική Διεύθυνση ‘Αρτας: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κοινoποίηση:

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, για τη διέλευση οχημάτων μεταφοράς εξεδρών ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας Αλυσανδράτος Γερασ. Διονύσιος ΜΕΠΕ ».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας

Έχοντας υπόψη :

α)Τις διατάξεις του άρθρου 52 και 109 του Ν. 2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β)Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220 από 15-01-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

γ)Το υπ’ αριθμ. IC.M7.ΟΜ.3307 από 12/02/2024 έγγραφο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ.

ε) Το υπ. αριθμ. ΛΕ/ΙΟ/00/12/24/53135 από 21-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Γεν. Δ- νση Συγκ-κων Υποδομών/Διεύθυνση Δ17.

στ)Την υπ’ αριθμ. 6723/24/369230 από 22-02-2024 αναφορά του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

και

αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διέλευση επί του Αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ειδικού οχήματος μεταφοράς αλιευτικού σκάφους:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο

 1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο (ε) σχετικό του προοιμίου της παρούσης, επί του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός, για τη διέλευση οχημάτων μεταφοράς εξεδρών ιχθυοκαλλιέργειας.

 2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου, προβλέπεται να εφαρμοστούν τα κάτωθι:

  • Από την είσοδο μέχρι και την έξοδο των υπερμεγεθών οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο θα εφαρμόζεται:

   • Εφαρμογή ΚΣ 2 -Αποκλεισμός Δεξιάς Λωρίδας με Κινητή σήμανση (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/ΓΦ4/256298- 14/09/23/29-06-2018)

 3. Η διέλευση θα πραγματοποιηθεί την χρονική περίοδο από τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2024 ως εξής:

  • Δευτέρα με Πέμπτη για την Ιόνια Οδό λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών.

 4. Επισημαίνεται ότι το μέγιστο επιτρεπτό ύψος οχημάτων, για ασφαλή διέλευση από την περιοχή των σηράγγων του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», είναι τα 4,80 μ. και σε οποιοδήποτε υψηλότερο όχημα δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στο Έργο Παραχώρησης.

5 Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια των διελεύσεων να εφαρμόζει τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της

κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων.

 1. Επιπλέον με μέριμνα της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσω διοδίων και VMS ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

 1. Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» οφείλει, σε συνεννόηση με την εταιρεία «Αλυσανδράτος Γερασ. Διονύσιος ΜΕΠΕ» να μεριμνά κάθε φορά για την έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων και των αρμοδίων Τμημάτων Τροχαίων για τις ακριβείς ημέρες και ωρών διελεύσεων των οχημάτων του θέματος.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 ΚΟΚ, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την εγκεκριμένη μελέτη για την ως άνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Με την παρούσα εξουσιοδοτείται ο Διοικητής του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων για τη λήψη όλων των επιβαλλόμενων μέτρων-ενεργειών για την ομαλή διέλευση επί του Αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ του εν θέματι οχήματος, για τη ρύθμιση και την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας τόσο κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όσο και κατά τη διάρκειά τους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Σας προτείνουμε:

Βρείτε μας online

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897

Πρέβεζα – Σπηλιάδου & Μπάλκου | 26820 22288