Αρχική » 7 EDITION » Ευρωεκλογές: Οι εκλογικές αποζημιώσεις για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους – Tα ποσά

Ευρωεκλογές: Οι εκλογικές αποζημιώσεις για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους – Tα ποσά

Κοινoποίηση:

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση  για τον καθορισμό του ύψους της ειδικής αποζημίωσης για όσους εργαστούν στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου (υπάλληλοι ΟΤΑ – δημόσιοι υπάλληλοι).

Τα ποσά

Ειδικότερα, με βάση την απόφαση προβλέπεται ειδική εκλογική αποζημίωση 2.000 ευρώ για κάθε υπάλληλο Περιφέρειας-Περιφερειακής Ενότητας, ενώ η ειδική εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων των Δήμων, καθορίζεται στο ποσό των 230 ευρώ ανά υπάλληλο.

Αντίστοιχα, η αποζημίωση υπαλλήλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι 370 ευρώ ανά υπάλληλο.

Στην εν λόγω απόφαση, αλλά και σε ξεχωριστές αποφάσεις που αναρτώνται σταδιακά στη Διαύγεια περιλαμβάνονται και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών υπουργείων και διευθύνσεων, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους που θα εκτελέσουν καθήκοντα εντός της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετούν θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Εσωτερικών.

Σε περίπτωση που σε κάποιο δικαιούχο δεν καταβληθεί μέρος ή το σύνολο της δικαιούμενης αποζημίωσης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. και καταθέτει, είτε ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Σταδίου 27, 10559 Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (email: info@ ypes.gr) αίτηση ελέγχου.

Αναλυτικά οι εκλογικές αποζημιώσεις για το σύνολο των υπαλλήλων που εργαστούν:

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 44439/ 29.05.2024 κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται στο

ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων:

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας – Θράκης) καθορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ

(1.200,00 €), ανά υπάλληλο.

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα

ευρώ (560,00 €), ανά υπάλληλο.

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Γραφεία του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στους Τομείς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζημίωση των απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στον Τομέα Μακεδονίας-Θράκης καθορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), ανά υπάλληλο.

δ) i. Η ειδική εκλογική αποζημίωση για την Επίτροπο και για τους υπαλλήλους της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου «Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη» και γιατους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Γενικού Συντονιστή «Αττική II» καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζημίωση για την Αναπληρώτρια Επίτροπο και για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Υπουργείο Εσωτερικών «Τομέα Μακεδονίας-Θράκης» και «Τομέα Παιδείας» καθορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), ανά υπάλληλο.

ii. Για τη Γενική Συντονίστρια «Αττική II» (της Υπηρεσίας Γενικού Συντονιστή «Αττική II» /1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου «Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη») η ειδική εκλογική αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) και για τη Γενική Συντονίστρια Ελέγχου Κεντρικής Μακεδονίας (της Υπηρεσίας Επιτρόπου Υπουργείου Εσωτερικών «Τομέα Μακεδονίας-Θράκης» και «Τομέα Παιδείας») η ειδική εκλογική αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €).
ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του e-Ε.Φ.Κ.Α./τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), ανά υπάλληλο.

στi) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/ στελεχών του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ(3.500,00 €), ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζημίωση των ατόμων εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €), ανά υπάλληλο.

στii) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/ στελεχών της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €), ανά υπάλληλο.
ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370,00 €), ανά υπάλληλο.
η) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων, καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), ανά υπάλληλο.
θ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 €), ανά υπάλληλο.

ι) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών) που υπηρετούν ή απασχολούνται στις Διευθύνσεις ΔιοικητικήςΥποστήριξης, έως εβδομήντα πέντε (75) άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, έως είκοσι τέσσερα (24) άτομα, Προμηθειών και Υποδομών, έως

τριάντα ένα (31) άτομα, Εκλογών, έως πενήντα πέντε (55) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα (40)

άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, έως σαράντα (40) άτομα, καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), ανά άτομο, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου όγκου εργασιών που απαιτούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη νέα διαδικασία ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο του ν. 5083/2024 και τις πρόσθετες υποχρεώσεις και ενέργειες που αυτή δημιούργησε για το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

 

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Σας προτείνουμε:

Βρείτε μας online

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897

Πρέβεζα – Σπηλιάδου & Μπάλκου | 26820 22288