Αρχική » ΙΩΑΝΝΙΝΑ » Ήπειρος: Προσλήψεις εργατών – Δείτε την προκήρυξη

Ήπειρος: Προσλήψεις εργατών – Δείτε την προκήρυξη

Κοινoποίηση:

Η ΕΦΑ Ιωαννίνων, γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «SUB. 1.2.4.- Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» της πράξης «SUB. 1.2.4.- Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» .

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των εργασιών του τεχνικού υποέργου και η αντίστοιχη αρχαιολογική παρακολούθηση και τεκμηρίωση των

τεχνικών εργασιών. Περιλαμβάνεται η απασχόληση συνεργείων ανασκαφής- καθαρισμών από βλάστηση, όπως επίσης και οι δαπάνες εξοπλισμού, ψεκασμών, κ.λ.π..

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου, όπως περιγράφεται παραπάνω, και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων

χρονοδιαγραμμάτων της πράξης «SUB. 1.2.4. – Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης με ID 16735 του

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων υπόψιν κ. Ν. Κυραμάριου ή κ. Σ. Παππά (τηλ. επικοινωνίας: 2651001051), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της= ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 09/02/2024 έως 19/02/2024).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες

δηλώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) (τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σε κάθε περίπτωση, ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Σας προτείνουμε:

Βρείτε μας online

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897

Πρέβεζα – Σπηλιάδου & Μπάλκου | 26820 22288