Αρχική » BLOG 7 » Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων- Τα 24 πεπραγμένα για το 2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων- Τα 24 πεπραγμένα για το 2023

Κοινoποίηση:

Η συνέντευξη της Καθηγήτριας Άννας Μπατιστάτου, της Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα  ΜΜΕ της Ηπείρου:

Το νέο Δημόσιο Πανεπιστήμιο οικοδομείται με υπεύθυνη ανάληψη των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον Νόμο και με αγαστή συνεργασία και αλληλεπίδραση του Συμβουλίου Διοίκησης, της Συγκλήτου, της Πρυτάνεως και των Αντιπρυτάνεων, και φυσικά με την σημαντική συμβολή των Σχολών και των Τμημάτων, που αποτελούν την θεμελιώδη ακαδημαϊκή μονάδα. Το νέο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οφείλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής εξελισσόμενο και βελτιώνοντας συνεχώς τις λειτουργίες του, όποιες και αν είναι οι αντιξοότητες.

Η αυγή του 2023 βρήκε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ) με ένα νέο θεσμικό πυλώνα, το άρτι εκλεγέν Συμβούλιο Διοίκησης, με νέα Πρύτανη και με τέσσερις νέους Αντιπρυτάνεις, τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Οι ρυθμοί  λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κύλησαν ομαλά καθ’ όλο το έτος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν4957/2022. Το Συμβούλιο Διοίκησης συνερχόταν τακτικά σε πολύωρες συσκέψεις, ενώ η Σύγκλητος συνέχισε σταθερά τις συνεδρίες της, σε προέκταση της υποδειγματικής λειτουργίας  των Συνελεύσεων των Τομέων, των Τμημάτων και των Κοσμητειών, των οποίων οι προτάσεις απολαμβάνουν σεβασμού. Πίσω από την κανονικότητα αυτή υπάρχει ωστόσο ένα νέο modus operanti, με διαφορετική μεθοδολογία και τρόπους εφαρμογής, καλλιεργώντας μια νέα νοοτροπία.

Με διαφάνεια, αμεροληψία και αποφασιστικότητα δαπανήθηκε χρόνος και αναλήφθηκαν δυναμικές ενέργειες για την υπερνίκηση της αδράνειας, την διευκόλυνση των διαδικασιών, την καταπολέμηση της εσωτερικής γραφειοκρατίας και των παθογενειών που εμποδίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και των στελεχών, διοικητικών και διδακτικών. Ως εκ τούτου τέθηκαν βάσεις για την ενίσχυση του οικείου δυναμικού, χάρη στην έμπρακτη στήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία υπήρξαν και παραμένουν διεκδικητικές. Το ίδιο σθεναρές ήταν οι απευθύνσεις σε αρμόδιες αρχές της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, με τις οποίες το Πανεπιστήμιο τελεί σε διαρκή συνομιλία και συνεργασία.

 

Από το αρχείο των πεπραγμένων του έτους που πέρασε ξεχωρίζουν ενδεικτικά τα εξής 24:

 1. Πριν την είσοδο του 2023, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΦΕΚ 7004/31-12-2022, τ.Β’) και η ένταξή της στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΙ.
 2. Τον Ιανουάριο 2023 συγκροτήθηκε Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία ανέλαβε πληθώρα θεμάτων, που αντιμετωπίστηκαν σε τακτικές συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του έτους:

– Μετά από προτάσεις των Τμημάτων, εισηγήθηκε επί της τροποποίησης των κανονισμών 20 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

– Πρότεινε τον Πρότυπο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη διάρθρωση και λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, στη διεθνοποίηση, στην εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων και στη σύνδεση με την αγορά εργασίας, με βάση τις ακαδημαϊκές ανάγκες κάθε Τμήματος. Ο Κανονισμός εναρμονισμένος με το στρατηγικό σχεδιασμό για το νέο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4942/2023, τ.Β’).

– Ολοκλήρωσε τη σύνταξη του Πρότυπου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (αναμένεται η έγκριση και η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

– Εισηγήθηκε επί των κανονισμών του πρώτου Βιομηχανικού Διδακτορικού και των συμφώνων συνεργασίας  για Διπλά Διδακτορικά του Ιδρύματος σε συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής (Universite Clermont-Auvergne, Universite Catholique de Louvain).

Καθώς στα προηγούμενα χρόνια υπήρξε πολύ μικρή απορρόφηση κονδυλίων του Προγράμματος «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο μεταφέρθηκε στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027), με τα αναφερθέντα θεσμικά βήματα υποστηρίζεται η εντατική προσπάθεια της Διοίκησης για να ανακτηθούν και να απορροφηθούν πόροι, προς όφελος της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και της διεθνοποίησης του ΠΙ.

 1. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιστοποίηση όλων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Με τη συνδρομή του προσωπικού και της Επιτροπής της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, υποβλήθηκαν επίσης στην ΕΘΑΑΕ οι φάκελοι πιστοποίησης 15 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ολοκληρώθηκε η τελική φάση πιστοποίησης τεσσάρων εξ αυτών), ο φάκελος πιστοποίησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΠΙ και προετοιμάζεται ο φάκελος πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
 2. Για πρώτη φορά στο ΠΙ συγκροτήθηκε Κεντρική Επιτροπή Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, που στελεχώνεται με εκπροσώπους από κάθε Σχολή και διαχειρίζεται θέματα σχεδιασμού και εύρυθμης λειτουργίας προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με έμφαση στη συνεχή ανανέωση και στην διεπιστημονικότητα. Συντάχθηκε Ιδρυματικός Κατάλογος Μαθημάτων, που περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που παρέχονται στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών πρώτου κύκλου του ΠΙ και είναι αναρτημένος στον επίσημο ιστότοπο του Ιδρύματος.
 3. Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), ορίστηκε Διευθυντής Επιμόρφωσης και συγκροτήθηκε το προβλεπόμενο Συμβούλιο (ΦΕΚ 2267/2023, τ.Β΄). Ελήφθησαν μέτρα ώστε να ενισχυθεί με προσωπικό, να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να μειωθεί το ποσοστό παρακρατήσεων. Προγραμματίστηκε και σχεδιάζεται η οικεία ψηφιακή πλατφόρμα για τη λειτουργία του Κέντρου και των προγραμμάτων. Έγινε ενημέρωση των Τμημάτων για τις δυνατότητες του ΚΕΔΙΒΙΜ και διευκολύνθηκαν μέλη του επιστημονικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης, τόσο μέσα από τον αναδιαμορφωμένο Εσωτερικό Κανονισμό, όσο και με την παροχή συμβουλευτικής από το Κέντρο. Ως αποτέλεσμα αυτών των μέτρων εγκρίθηκαν αριθμητικά διπλάσια νέα εξ αποστάσεως προγράμματα το 2023 σε σχέση με το 2022. Για την διεύρυνση του κύκλου επιμόρφωσης και προσφοράς του ΚΕΔΙΒΙΜ προς το κοινωνικό σύνολο, σχεδιάζεται η συνεργασία με τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και η ένταξη του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Μητρώο Παρόχων των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ.
 4. Ανασυγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή Erasmus του ΠΙ, η οποία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, συνεδριάζει τακτικά. Έγιναν επισκέψεις και ενημερώσεις στις Σχολές και τα Τμήματα για την ενεργοποίηση διακρατικών συμφωνιών και την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, για τα Erasmus Mundus και Erasmus Mundus Design Measures (EMDM), αλλά και για τα εντατικά προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programs / BIPs). Αυξήθηκαν οι συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού σε πρόγραμμα Erasmus και Erasmus+. Κεντρικός στρατηγικός στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος.
 5. Υπεγράφησαν νέα Μνημόνια Συμφωνίας / Συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, Διεθνείς φορείς και Οργανισμούς, με σκοπό την ενίσχυση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, της εξωστρέφειας και των αλληλεπιδράσεων του ΠΙ, την προώθηση της διεθνούς κινητικότητας των μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών/τριών, την προαγωγή της διεπιστημονικότητας και της διεθνοποίησης στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Εγκρίθηκαν πρωτόκολλα συνεργασίας, που αφορούν σε διπλά διδακτορικά και αναδεικνύουν την εξωστρέφεια, την δυναμική και την καινοτομία της έρευνας στο ΠΙ.

Έγιναν προκαταρκτικές συνομιλίες με το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (κυρίως το Faculty of Health Sciences – Sorbonne University) για την ανάπτυξη θεσμικών συνεργασιών. Έγιναν επαφές με την γαλλική διπλωματία στην Ελλάδα για την ενίσχυση των διμερών ακαδημαϊκών δεσμών και το άνοιγμα στην γαλλοφωνία.

Η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως επιστημονικού και ερευνητικού κόμβου στα Δυτικά Βαλκάνια και την Αδριατική υπογραμμίζεται με την ανάληψη της προεδρίας της UniAdrion για το έτος 2024-2025.

 1. Εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια ένταξης του Πανεπιστημίου στον θεσμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και προετοιμάστηκε η υποβολή σχετικής πρότασης, με νέο όνομα, ανανεωμένη στοχοθεσία και περιεχόμενο και διευρυμένη διεθνή συμμετοχή. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν τρεις μείζονες συναντήσεις μεταξύ των εταίρων, εκ των οποίων η μια οργανώθηκε τον μήνα Απρίλιο με ευθύνη του ΠΙ και υποστήριξε έναν διευρυμένο ρόλο των ανθρωπιστικών επιστημών στο πλαίσιο της συμμαχίας. Από την καλλιέργεια των επαφών και των διεργασιών, αυξήθηκαν τα στοχευμένα Μνημόνια Συνεργασίας και οι επιμέρους επιστημονικές ανταλλαγές. Επιπλέον, δρομολογήθηκαν διμερή διπλά διδακτορικά και σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν στο εαρινό εξάμηνο του 2024 τριμερή πιλοτικά BIPs (Blended Intensive Programs), ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.
 2. Δόθηκε προτεραιότητα στην διεθνή εκπαιδευτική παρουσία του ΠΙ πέρα από τα ευρωπαϊκά όρια. Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή στο Study in Greece και στο Pharos Summit, την πρωτοβουλία συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ανανεώθηκαν οι σχέσεις με έγκυρους διεθνείς φορείς χρηματοδότησης, όπως το Ίδρυμα Fulbright. Έγιναν συγκεκριμένα και απτά βήματα εξωστρέφειας:

– Συγκροτήθηκαν δύο προγράμματα Θερινού Σχολείου (Summer Schools), σε συνεργασία με το Εργαστήριο του Καθηγητή Ηπατολογίας-Γαστρεντερολογίας του Imperial College London του Ηνωμένου Βασιλείου, κ.Mark Richard Thursz, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα στο 2024.

– Ενδυναμώθηκαν οι συνεργασίες με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται η οργάνωση Study Abroad Programs και Joint Master degrees με τα Πανεπιστήμια George Mason University, University of Florida και Florida Atlantic University, καθώς και νέα συνεργασία με το Department of Epidemiology, Columbia University, Mailman School of Public Health. Για τα θέματα αυτά υπάρχει τακτική επαφή και συνεργασία με τον Πρέσβη των ΗΠΑ.

 1. Επιδιώχθηκε περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΠΙ με σύναψη συμφώνων συνεργασίας με φορείς του Κέντρου και της Περιφέρειας όπως το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, η UNICEF Ελλάδος, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ), η 6η Υγειονομική Περιφέρεια και η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή. Επιπλέον, υπεγράφησαν Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης με το Δήμο Ιωαννιτών και Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Πωγωνίου.
 2. Βελτιώθηκαν και αναβαθμίστηκαν τα προγράμματα και η λειτουργία του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕΔΕΓΠΟ). Επαναπρογραμματίστηκαν συμφωνίες με κέντρα του Απόδημου Ελληνισμού και τον Ιούλιο του 2023 πραγματοποιήθηκε νέο πρόγραμμα με απόδημους Ηπειρώτες με τη συμμετοχή σπουδαστών από τις ΗΠΑ. Συμφωνήθηκε η συνεργασία με την Πρεσβεία της Κίνας στο επίπεδο της διδασκαλίας της γλώσσας των δύο χωρών. Προχώρησαν οι επαφές και συμφωνίες για συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκαν κλιμακωτά βελτιώσεις των εγκαταστάσεων κλιματισμού και υποδομών στα δωμάτια του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΚΕΠΠΕΕ) «Σταύρος Νιάρχος», και θα συνεχιστούν ως την πλήρη βελτίωση και εκσυγχρονισμό τους.
 3. Μετά το πέρας της επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020, η συνέχιση της λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης προς όφελος των φοιτητών/τριών του ΠΙ στηρίχτηκε με κονδύλια του ΠΙ. Σε άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης και ο ΕΛΚΕ του ΠΙ υπέβαλαν πρόταση με σκοπό την απορρόφηση σημαντικής χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Έγινε επίσης εισήγηση στο ΥΠΑΙΘΑ και στο Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των φοιτητών/φοιτητριών του ΠΙ. Η απόφαση εστάλη και αναμένεται η έγκρισή της από τα συναρμόδια Υπουργεία ΥΠΑΙΘΑ και Οικονομικών.

 1. Από την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων της νέας διοίκησης, δόθηκε προτεραιότητα στο κοινωνικά ευαίσθητο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Μετά από αρκετά χρόνια, έγινε συστηματική καταγραφή των δωματίων των φοιτητικών κατοικιών και των διαμενόντων σε αυτά και ανακτήθηκαν περισσότερα από 150 εγκαταλελειμμένα δωμάτια. Επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες ανάκτησης και επισκευής και, μετά από δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες επιλογής των δικαιούχων, παραδόθηκαν σε νέους/ες φοιτητές/τριες συνολικά 270 δωμάτια, ένα μήνα νωρίτερα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Οι διαδικασίες ανάκτησης και επισκευής φοιτητικών δωματίων συνεχίζονται, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.

Οι παραπάνω ενέργειες επισφραγίστηκαν με την επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών του ΠΙ, διατηρώντας τα οικονομικά κριτήρια, ενισχύοντας όμως τα κοινωνικά κριτήρια και δίνοντας έμφαση σε ακαδημαϊκά κριτήρια που διασφαλίζουν ότι οι ένοικοι φοιτητές/τριες έχουν ως προτεραιότητα τις σπουδές τους. Επίσης υιοθετήθηκαν κανόνες κατά αυθαίρετων πρακτικών (ΦΕΚ 4917/2023, τ.Β΄).

 1. Η βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει την φροντίδα των Πανεπιστημιουπόλεων. Ειδικότερα, στην Πανεπιστημιούπολη Α, μετά από επίμονες νομικές και άλλες συνοδές διαδικασίες, απομακρύνθηκε μακροχρόνιος καταπατητής και σφραγίστηκε η χρησιμοποιούμενη εγκατάσταση, ιδιοκτησίας του ΠΙ. Με αναβάθμιση και αξιοποίηση ιδίων μηχανημάτων, με ευελιξία και ταχύτητα, αντιμετωπίστηκαν έκτακτες ανάγκες, που αφορούσαν στην διαχείριση πρασίνου και περιβαλλόντων χώρων, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω εγκυμονούντων κινδύνων με πιθανή συνέργεια καιρικών φαινομένων. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση του χρόνιου ζητήματος των αδέσποτων σκύλων,προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής περιήγηση στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης, αλλά και ο σεβασμός στα ταλαιπωρημένα ζώα. Οι έως τώρα ενέργειες, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δεν απέδωσαν ακόμη το επιθυμητό αποτέλεσμα και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για νέες τακτικές.
 2. Βασικό στόχο της Διοίκησης αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή η ενεργειακή αναβάθμιση των «γερασμένων» κτιριακών υποδομών και η «Πράσινη Μετάβαση» του Πανεπιστημίου, που θα συμβάλουν καθοριστικά στον οικονομικό εξορθολογισμό της λειτουργίας, καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των φοιτητών/φοιτητριών, διδασκόντων/διδασκουσών, του διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής του πρώτου σταδίου Αίτησης Ένταξης στο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Αίτηση Ένταξης έχει ως αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Α και Β Ιωαννίνων. Κατά το πρώτο στάδιο υποβολής, δεσμεύτηκε προϋπολογισμός για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και παράλληλα για την ενεργειακή αυτοδυναμία με εφαρμογή μείγματος τεχνολογιών, με στόχο ένα Πανεπιστήμιο πράσινο, φιλικό προς το περιβάλλον και με ενεργειακή αυτονομία. Στο πλαίσιο της υποβολής της Αίτησης Ένταξης εκδόθηκαν για πρώτη φορά για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τα  Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και πραγματοποιήθηκε ο Α΄ ενεργειακός έλεγχος όλων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Α και Β, Ιωαννίνων.

Επιπλέον, συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) τα Δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου όλων των κτιρίων και ψηφιοποιήθηκαν τα σχέδια των κτιρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία είναι απαραίτητη κατά το δεύτερο στάδιο της Αίτησης Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».

 1. Ενισχύθηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ, με εκπροσώπους όλων των Σχολών του Ιδρύματος. Αναμορφώθηκε και επικαιροποιήθηκε το πλαίσιο διαχείρισης έργων και του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Ολοκληρώθηκε ο Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1638/2023 τ. Β΄). Έγινε προετοιμασία διαδικασιών και μεθοδολογίας για την πλήρη ηλεκτρονική υποβολή εντολών πληρωμής δαπανών έργων και την κατάργηση των έγχαρτων αιτημάτων πληρωμής δαπανών, όπου αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ενισχύθηκε το πλαίσιο διαχείρισης δράσεων είσπραξης οφειλών προς τον ΕΛΚΕ.
 2. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και παρασχέθηκαν διαχειριστικές διευκολύνσεις για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Σχεδιάστηκε ο νέος Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών των Εργαστηρίων και Κλινικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω του ΕΛΚΕ. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και η επιχειρησιακή λειτουργία σημαντικών ερευνητικών και αναπτυξιακών υποδομών, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων μέσω του ΕΛΚΕ.
 3. Ενισχύθηκε το πλαίσιο διάδοσης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, καθορίστηκαν τα κριτήρια για τη δημιουργία τεχνοβλαστών (spin-off) και εγκρίθηκε η δημιουργία του πρώτου τεχνοβλαστού του ΠΙ. Επιπλέον, υποβλήθηκαν προς έγκριση πατέντες στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), στο EU Patent Office (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας) και στο Patent Cooperation Treaty – PCT (Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).

Δεδομένου ότι το ΠΙ δεν συμμετείχε στο έργο «Ωρίμανση του Οικοσυστήματος μεταφοράς τεχνολογίας στα ΑΕΙ», δεν επωφελήθηκε από τη σχετική χρηματοδότηση προκειμένου να αναπτύξει Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια δομή έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την έρευνα και την καινοτομία, αναλήφθηκαν άμεσα πρωτοβουλίες με στόχο την εξωστρέφεια  μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία: Διαμορφώθηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου και το δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την προώθηση και ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται από το ΠΙ. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύεται Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΠΙ.

 1. Μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί με Οργανισμό του 1999. Συντάχθηκε, ως εκ τούτου, από μηδενική βάση και εστάλη προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘΑ ολοκληρωμένο σχέδιο Οργανισμού του ΠΙ, επικαιροποιημένο με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του νέου Δημόσιου Πανεπιστημίου.
 2. Οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες και η άμεση εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την εφαρμογή ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την οικονομική διαχείριση και τη διοικητική λειτουργία του υπηρεσιών του ΠΙ.
 3. Δρομολογήθηκε αναβάθμιση της λειτουργίας της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΕΑΔΠΠΙ) ως μοχλού ανάπτυξης του ΠΙ με γνώμονα την ανταπόδοση των ωφελειών στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Η ΕΑΔΠΠΙ πλέον λειτουργεί σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της. Πιο συγκεκριμένα:

– Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ της ΕΑΔΠΠΙ.

– Εγκρίθηκε το Καταστατικό (ΦΕΚ 5930/2023, τ.Β΄) και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργανωτικής Διάρθρωσης της ΕΑΔΠΠΙ (ΦΕΚ 5902/2023, τ.Β΄).

– Καταγράφηκαν για πρώτη φορά τα περιουσιακά στοιχεία του ΠΙ και εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΠΙ και της ΕΑΔΠΠΙ με στόχο την ορθή και βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας.

– Βρίσκεται σε εξέλιξη ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός της λειτουργίας της ΕΑΔΠΠΙ και η διασύνδεση/ δικτύωσή της με τις υπηρεσίες του ΠΙ.

– Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, στο πλαίσιο ενός νέου σύγχρονου δικτυακού τόπου της ΕΑΔΠΠΙ.

 1. Καταγράφηκαν συστηματικά τα κληροδοτήματα του ΠΙ και διαμορφώθηκαν οι διαδικασίες άμεσης βέλτιστης αξιοποίησης τους, προς όφελος του ΠΙ και ιδιαίτερα των φοιτητών/τριών, σύμφωνα με την βούληση των διαθετών.
 2. 23. Εγκαταστάθηκαν καλές πρακτικές και πολιτικές με στόχο τον οικονομικό εξορθολογισμό, στη βάση αιτιολόγησης της αναγκαιότητας κάθε δαπάνης:

– Αναδιοργανώνονται και ενισχύονται οι αρμόδιες υπηρεσίες με στόχο την καθιέρωση  διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, όχι μόνο για κάθε μεγάλη δαπάνη του ΠΙ αλλά και για τις μικρότερες, όπως πχ για την προμήθεια χάρτου, προασπίζοντας έτσι τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου και εξασφαλίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος στη λειτουργία του.

– Τηρούνται σχολαστικά οι σύννομες και διαφανείς διαδικασίες ώστε να παρακαμφθούν οι συνήθεις παθογένειες του τρόπου προμηθειών του δημοσίου.

– Καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για την αναπλήρωση των ευκαιριών που χάθηκαν και ιδίως για την ανάκτηση χρηματοδοτήσεων/πόρων, την βελτιστοποίηση λειτουργιών και την πρόσκτηση υποδομών.

– Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αντιμετώπιση των συσσωρευμένων ενεργειακών οφειλών του ΠΙ, που προέκυψαν ως συνέπεια της υποχρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, του υψηλού κόστους ενέργειας, των κλιματικών συνθηκών στην Ήπειρο, αλλά και της αστοχίας συγκεκριμένων τακτικών και επιλογών. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τον πάροχο ενέργειας για την βέλτιστη διευθέτηση των οφειλών, και συγχρόνως επενδύει στην εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης.

 1. Καθιερώθηκαν διαφανείς διαδικασίες λειτουργίας και χρήσης των πανεπιστημιακών χώρων και δομών, με στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη αξιοποίησή τους από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, εγκρίθηκε ήδη ο Κανονισμός Λειτουργίας για το Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» και αναμένεται η έγκριση αντίστοιχων κανονισμών και για τους άλλους χώρους του Πανεπιστημίου.

Επίλογος

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τις βάσεις που τέθηκαν το 2023 και παρά την δύσκολη συγκυρία, αναλαμβάνει μια αισιόδοξη τροχιά, με κύρος, αξιοπιστία και όραμα, που αντανακλά στα μέλη του, στην εγχώρια ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι σύγχρονες προκλήσεις βρίσκουν το Ίδρυμα να διεκδικεί εξέλιξη και πρόοδο μέσα από την σύμπνοια όλων των οργάνων του: το Συμβούλιο Διοίκησης, η Σύγκλητος, η Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις, μαζί με τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, σε αγαστή συνεργασία με όλο το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό συνεχίζουν να εργάζονται για την διαρκή ανάπτυξή του και την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του. Το στίγμα του νέου Δημόσιου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορεί και πρέπει να είναι πρότυπο.

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Σας προτείνουμε:

Βρείτε μας online

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897

Πρέβεζα – Σπηλιάδου & Μπάλκου | 26820 22288